Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 26 września 2023. Imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dniu 31.08.2023 r
2023-08-24 11:56:34

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice  (Dz.Urz. Woj. Doln.  z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 15.00, w  Sali Narad Urzędu Gminy w Stoszowicach odbędzie się Lsesja Rady Gminy Stoszowice:

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie L sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3029D na odcinku granica powiatu – Przedborowa, km 0+734-1+910, długość
  1176 m”.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w zakresie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2021 – 2025.
 10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice
 12. Wolne wnioski i głosy.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 Przewodniczący Rady Gminy

 Marcin Józefiak

 


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony