Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 15 kwietnia 2024. Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stoszowice o otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych
2024-02-27 13:41:48

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 27 lutego 2024 r.

o otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie gminy Stoszowice w 2024 r., prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r. oraz prowadzenie siatkarskiej drużyny
(seniorów i juniorów) na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 5 ust. 2 pkt 1  i ust. 4, art. 11 ust. 1 - 2, art. 13, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr LIII/311/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Wójt Gminy Stoszowice ogłasza:

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację
w formie powierzenia lub wsparcia zadań publicznych.

I. RODZAJ ZADANIA

Zadanie Nr 1: powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2024 – 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy PLN).

Zadanie Nr 2: powierzenie lub wsparcie zadań publicznych polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r.        
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2024 – 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy PLN).

Zadanie Nr 3 – powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej poprzez prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na terenie Gminy Stoszowice
w 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2024 – 6.000,00 PLN (sześć tysięcy PLN).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
       W LATACH POPRZEDNICH

Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.):

1)      w roku 2024 r. nie były realizowane zadania publiczne w okresie przed ogłoszeniem niniejszego konkursu;

2)      w roku 2023 przeznaczono 46.000,00 PLN (zadanie nr 1 – 30 000,00 PLN, zadanie nr 2
– 10 000,00 PLN, zadanie nr 3 – 6 000,00 PLN) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – przed ogłoszeniem konkursu nie przekazywano dotacji na ww. cel;

3)      w roku 2022 przeznaczono 35.000,00 PLN (zadanie nr 1 – 20 000,00 PLN, zadanie nr 2
– 10 000,00 PLN, zadanie nr 3 – 5 000,00 PLN) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – przed ogłoszeniem konkursu nie przekazywano dotacji na ww. cel;

4)      w roku 2021 przeznaczono 30.000,00 PLN (zadanie nr 1 – 20 000,00 PLN, zadanie nr 2
– 10 000,00 PLN) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym przekazano dotacje na kwotę 27 000,00 PLN;

5)      w roku 2020 przeznaczono 30.000,00 PLN (zadanie nr 1 – 20 000,00 zł, zadanie nr 2
– 10 000,00 PLN) na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym przekazano dotacje na kwotę 27 000,00 PLN.

III. WARUNKI, TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Stoszowicach (sekretariat Urzędu), Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy w Stoszowicach,

Stoszowice 97

57-213 Stoszowice

w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się pełną nazwę oferenta, jego adres oraz nazwę realizowanego zadania.

 1. W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Stoszowicach.
 2. Termin składania ofert: do dnia - 20 marca 2024r. do godz. 15.30.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz powinna zostać złożona na formularzu zgodnym ze wzorem załącznika do rozporządzenia z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057)
  , w 1 (jednym) egzemplarzu wraz z następującymi załącznikami:

1)   statutem z pieczęcią instytucji zatwierdzającej jego treść oraz aktualizację jak
i odpisem z właściwego rejestru/ewidencji organizacji potwierdzającym status prawny oferenta;

2)   oświadczeniem o osobach upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowych/podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

3)   oświadczenie, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4)   oświadczenie o posiadanym numerze rachunku bankowego;

- ww. dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

 1. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać informacje o funkcjach ww. osób.
 2. Formularz oferty można otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach
  (I piętro, pok. nr 11) lub pobrać ze strony internetowej BIP.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  PUBLICZNYCH

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:

1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40);

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.);

3)      uchwały Nr LIII/311/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową, składającą się
  z przedstawicieli Urzędu Gminy w Stoszowicach i przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział
  w konkursie.
 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Oferty, niespełniające przynajmniej któregokolwiek z kryteriów formalnych komisja wzywa telefonicznie lub mailowo do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień
  w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty ogłoszenia wyników oceny formalnej.
 4. Warunki oceny formalnej oferty:

1)      oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, na której umieszczono pełną nazwę oferenta i jego adres oraz tytuł zadania (na każde zadanie winna być złożona odrębna oferta);

2)      oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie;

3)   oferta złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert;

4)      oferta złożona na obowiązującym wzorze oferty;

5)      w ofercie  nie dokonano żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty;

6)      oferta opracowana w języku polskim;

7)      oferta kompletna i zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania;

8)   oferta została podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji lub podmiotu;

9)   do oferty dołączone są wszystkie wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym wraz z ponumerowaniem każdej strony oferty.
 2. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 3. 8.      Do konkursu można zgłaszać oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego,
  w których udział innych środków finansowych i wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej/otrzymanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż  5%. Przy zgłaszaniu ofert na powierzenie realizacji zadania nie jest wymagane zapewnienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego (finansowego, osobowego).
 4. Niewymagany jest wkład rzeczowy jako element kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
 5. W przypadku wnoszenia na rzecz projektu wkładu osobowego (nieodpłatna praca członków stowarzyszenia, wolontariuszy), ustalona zostaje wartość tej pracy:

1)      w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 30,00 PLN;

2)      w przypadku prac ekspertów i specjalistów – godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 90,00 PLN.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększenia tego wydatku o więcej niż 15 % oraz nie dodając nowego. Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy. Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć
  z kosztów merytorycznych na koszty administracyjne.
 2. Podmioty, które otrzymują dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Stoszowice. Informacja ta powinna być podana stosownie do charakteru zadania.
 3. Zadanie musi zostać zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Stoszowice.
 4. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie, a po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

 

V. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY                                                                                 

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych licząc od ostatniego dnia składania ofert.
  1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty, przyznając określoną liczbę punktów poszczególnym ofertom w ramach przyjętych kryteriów:

1) merytorycznych od 0 do 5 pkt za każdą przesłankę (max. 30 pkt):

a)      zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,

b)     zasięg działania,

c)      szczegółowy zakres działania,

d)     społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji,

e)      spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu.

f)       doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

2)  finansowych do 0 do 5 pkt za każdą przesłankę (max 15).

a)  rzetelny budżet – racjonalność kosztów realizacji planowanego zadania, prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii, adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek,

b)  prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych,

c) wysokość wkładu finansowego lub osobowego w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego oraz zasobów osobowych i rzeczowych w przypadku powierzenia realizacji zadania.

 

3) organizacyjnych od 0 do 5 pkt. za każdą przesłankę (max. 15 pkt):

a)      współpraca z innymi podmiotami publicznymi,

b)     możliwości realizacyjne – posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt,

c)      sposób realizacji zadań publicznych w latach poprzednich,

 

 1. Wójt Gminy Stoszowice może zarządzić przeprowadzenia negocjacji z oferentami
  w celu ustalenia:

1)      ceny za realizowane zadanie;

2)      zakresu zadań.

 1. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji, wyjaśnień, uzupełnień lub dokumentów, dostępnych oferentowi, mogących mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.
 2. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej
  20 punktów.
 3. Po rozpatrzeniu ofert zostanie sporządzony protokół.
 4. W terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych po zakończeniu procedury konkursowej oferenci, którym zostanie przyznana dotacja, zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie Internetowej Gminy Stoszowice, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Stoszowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie pisemnej o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

      VI. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Wyłonienie i dofinansowanie ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy
  z oferentem na druku – załącznik do rozporządzenia z dnia 24 października
  2018 r. Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
  .
 2. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2024 r.
 3. Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Stoszowice na realizację zadania.
 4. Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest                      do złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania na formularzu zgodnym ze wzorem załącznika do rozporządzenia z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 5. W rozliczeniu nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
 6. Niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania spowoduje nieprzyznanie dotacji na następny rok.

VII. DOTACJA NIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZANA NA:

1)      działalność odpłatną;

2)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, kary finansowe;

3)      działalność gospodarczą;

4)      działania, które nie zostały określone w przepisach szczególnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,  w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej realizującej zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240). Dotyczy  to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tekst jedn. Dz.U.2023 r. poz. 1440).
 3. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja nie jest w stanie, w szczególności  ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie  ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy  o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 4. Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Stoszowice, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57-213 Stoszowice.
 5. Wójt Gminy Stoszowice zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert i/lub zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.
 6. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami otwartego konkursu ofert, w tym z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 7. Do ogłoszenia dołączono: wzór oferty, ramowy projekt umowy oraz wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji.
 8. Szczegółowych informacji można uzyskać pod wskazanym numerem telefonu:  (74) 8 164 511 – Robert Sarna Sekretarz Gminy Stoszowice.

Stoszowice, 27.02.2024 r.

Szczegóły w BIP, zakładka organizacje pozarządowe – konkursy ofert.

http://bip.stoszowice.pl/pl/248-menu-tematyczne/6007-otwarte-konkursy-ofert.html#tresc


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony